Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Slobodný prístup k informáciám

Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici (ďalej len „regionálny úrad“) ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) každému, kto o informáciu požiada.

Na základe vyššie uvedeného zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícií. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Regionálny úrad vydal sadzobník úhrad nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií, ktorý uplatňuje len v prípadoch väčšieho množstva kópií, prípadne poskytnutia CD médií s nahratými informáciami.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie (§ 5 ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií):

 • písomne (poštou) na adresu:

  Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
  Nám. Ľ. Štúra 5943/1
  974 05 Banská Bystrica
   
 • písomne - osobne do podateľne regionálneho úradu v čase úradných hodín,
 • elektronickou poštou (e-mailom) na adrese skolstvo.bb@russ-bb.sk nepretržite,
 • telefonicky: 048/32 26 315, 048/32 26 324 v čase úradných hodín,
 • ústne v čase úradných hodín.

Úradné hodiny:

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00


V prípade žiadosti podanej ústne alebo telefonicky, zamestnanec regionálneho úradu zapíše žiadosť na príslušný formulár a zabezpečí na sekretariáte riaditeľa jej zaevidovanie do centrálnej evidencie žiadosti. Po jej zaevidovaní je žiadosť o informácie pridelená príslušnému zamestnancovi, ktorý zabezpečí sprístupnenie informácie, a to buď priamo, alebo odkazom na už zverejnenú informáciu v súlade s ust. § 7 zákona o slobode informácií.

V prípade žiadosti podanej elektronicky, zamestnanec, ktorý žiadosť o informácie obdrží, je povinný zabezpečiť jej zaevidovanie do centrálnej evidencie žiadosti.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku (§ 5 ods. 1 písm. c) zákona o slobode informácií)

Proti rozhodnutiu regionálneho úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať podľa § 19 zákona o slobodnom prístupe k informáciám písomné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať, t. j. regionálnemu úradu.

Informácia o postupe, ktorý musí regionálny úrad dodržiavať pri vybavovaní žiadosti o informáciu (§ 5 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií)

Žiadosť o sprístupnenie informácie regionálny úrad vybavení bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmych pracovných odo dňa podania žiadosti povinnou osobou alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona o slobode informácií a do 15 pracovných dní , ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií.

Zo závažných dôvodov môže regionálny úrad predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií.

Závažnými dôvodmi sú:

 1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo regionálneho úradu,
 2. vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 3. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
Regionálny úrad obmedzí sprístupnenie informácií podľa § 8 a nasl. zákona o slobode informácií. Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva regionálny úrad tak, že sprístupni požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon.

Zákon o slobode informácií (externý odkaz).