Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Štatút Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici

Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici (ďalej len „regionálny úrad“) je orgánom miestnej štátnej správy v školstve zriadený podľa § 9a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 271/2021 Z. z.